บริการออกแบบห้องเรียน

 • การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ต้องคำนึงถึงธรรมชาติของเด็ก ที่มีความสนใจสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว ชอบสำรวจทดลองและสามารถเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่ง Nunes (1995) ได้แบ่งการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับออกเป็น 3 ประเภทคือ
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ การออกแบบห้องน้ำให้อยู่ใกล้กับสนามเด็กเล่น การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องเล่นต่างๆ ให้มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยรวมถึงการจัดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจ
 • สภาพแวดล้อมทางด้านเวลา เป็นการกำหนดโครงสร้างตารางเวลา และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในแต่ละวัน เนื่องจากตารางเวลามีความสำคัญคือ ช่วยให้รู้ลำดับขั้นของการทำงานและการทำกิจกรรม ทำให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและคาดการณ์ได้ว่าควรจะทำอะไรต่อไป
 • สภาพแวดล้อมทางด้านบุคคล คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สภาพแวดล้อมประเภทนี้ช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และกล้าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที
 •         นอกจากนี้กรมวิชาการ ฯ ได้กล่าวถึง ความสำคัญทางการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กออกเป็น 2 ลักษณะ คือสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ได้แก่ อาณาบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน สนามเด็กเล็กเล่น ฯลฯ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
 •       เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ พื้นที่รอบอาคาร สนามเด็กเล่น และอื่นๆ
 •  ปัน ปัน เพลย์กราวด์ เราเป็นนักออกแบบฯห้องเรียนรู้สำหรับเด็กและนักสร้างสนามเด็กเล่นที่ทุ่มเทศึกษาการการออกแบบและสร้างสรรค์การผลิตเพื่อตอบสนองหลักการเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15  ปี ท่านสามารถติดต่อทีมนักออกแบบปันปัน ได้ทุกเมื่อ
 • สำหรับสถาปนิก มัณฑนากร และนักออกแบบทุกสาขาที่ต้องการ ไฟล์ภาพ ข้อมูลการออกแบบตลอดจนผลิตภัณฑ์ วัสดุในการผลิต สามารถขอข้อมูลได้ตลอดเวลา  โทร.028891688,028891699,0818482413,0852140006   หรือ email:wanida@punpuntoy.com
 • Line:@punpunplayground
 • Line:@punpuntoy
 • Line:wanidapunpun
 • โทรสายด่วน!!! 085-2140006,081-8482413, 092-2520219
Visitors: 558,043